စံမညီဆေးဝါးဖြစ်၍ မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ခံရသော ဆေး၀ါးများစာရင်း

မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ခံရသော ဆေး၀ါးများစာရင်း

 

စဉ် ‌ဆေးအမည် ထုတ်လုပ်သူ/နိုင်ငံ ဆေး၀ါးမှတ်ပုံတင် အမှတ်
၁။ Pencid Suspension
[Amoxicillin 250mg (present as amoxicillin trihydrate USP), Clavulanic Acid 62.5mg, (present as Clavulanate Potassium USP]/ 5ml of reconstituted suspension
Global Pharma Healthcare Pvt. Ltd, India 1112A8203
၂။ Amowin-5 Tablet
(Amlodipine Besilate USP eq to Amlodipine 5mg) /uncoated tablet
Belco Pharma, India R1505A8044
၃။ Paciclox Capsule (Cloxacillin Sodium as Cloxacillin 250 mg) Korea Pharma Co., Ltd, Korea (Contract Manufacturer) R1601A4409
၄။ Glosim-20 Tablet (Simvastatin USP 20mg)/film coated tablet Global Pharma Healthcare Pvt. Ltd, India R1608A8851
၅။ Moxin – S Dry Syrup
(Amoxicillin Trihydrate BP eq to Amoxicillin 125mg /5ml of the reconstituted suspension)
Global Pharma Healthcare Pvt. Ltd, India R1608A8814
၆။ Kanflalin 500 Capsule
(Ampicillin Trihydrate eq. to Ampicillin 250mg, Cloxacillin Sodium eq. to Cloxacillin 250mg)
NorthChina Pharmaceutical Co., Ltd, China 1603AA3308

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published.