(၃၀-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ Manual+ E-Submission ဖြင့် ထောက်ခံချက်ရရှိထားသော သက်တမ်းရှိအစားအသောက်နှင့်သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများ Updateစာရင်း အခြေပြဇယား