၂၀၂၃ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရရှိထားသော အလှကုန်/လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများစာရင်း