(၃၀-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ Manual+ E-Submissionဖြင့် ထောက်ခံချက်ရရှိထားသော သက်တမ်းရှိအစားအသောက်နှင့် သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများ Update စာရင်း အခြေပြဇယား