(၃၁-၁၀-၂၀၂၃)ရက်နေ့ထိ Manual+ E-Submission ဖြင့်ထောက်ခံချက်ရရှိထားသော သက်တမ်းရှိ အစားအသောက်နှင့်သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများ Update စာရင်းအခြေပြဇယား