(၃၁-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ Manualဖြင့် ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးသော အစားအသောက်/သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် E-Submissionဖြင့် ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးသော အစားအသောက်/သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများစာရင်း