၂၇-၂-၂၀၂၃ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော User Acceptance Testing (UAT) for Product Registration System & Post Market Surveillance (PMS) (Food) နှင့် API for Tradenet 2.0

၂၇-၂-၂၀၂၃ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော User Acceptance Testing (UAT) for Product Registration System & Post Market Surveillance (PMS) (Food) နှင့် API for Tradenet 2.0