၁၇-၇-၂၀၂၂ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်)ဓာတ်ခွဲခန်းအားစစ်ဆေးနေပုံ

၁၇-၇-၂၀၂၂ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်)ဓာတ်ခွဲခန်းအားစစ်ဆေးနေပုံ