၂၇-၄-၂၀၂၂ရက်နေ့တွင် MICC-II ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော National Food Safety Policy မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းအခမ်းအနား

၂၇-၄-၂၀၂၂ရက်နေ့တွင် MICC-II ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော National Food Safety Policy မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းအခမ်းအနား