ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ ၆

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ

၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၅-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၈/၄၂၆-ဝန်ထမ်းသစ်/အဖရ(၂ဝ၁၆) နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏(၂၄-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၇မက(ဂ)၂ဝ၁၆/၇၃၈၃ တို့၏ခွင့်ပြုချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၂၄)ဦးတို့အားအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၄ (လစာနှုန်း၊၁၅ဝဝဝဝိ-၂ဝဝဝ-၁၆ဝဝဝဝိ) ရာထူး နေရာများအား ကျောထောက်နောက်ခံပြု၍ ၄င်းတို့၏အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါဌာနသို့ အလုပ်သင်(လစာနှုန်း၊ ၁၃၅ဝဝဝိ-၂ဝဝဝ-၁၄၅ဝဝဝိ)အဖြစ် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ခန့်ထားလိုက်သည်-

စဉ် အမည်၊ အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်‌ရေးကဒ် အမှတ် ခန့်ထားသည့်ဌာန
(က) မတင်နီလာချို (ဘ) ဦးမျိုးတင့် ၅/မရန(နိုင်)၂၉၁၃၃၃ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ခ) မခင်ဆွေလှိုင် (ဘ)ဦးကျော်ညွှန့် ၉/ရမသ(နိုင်)၁၇၅ဝ၆၇ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဂ) မောင်သက်နိုင်ထွန်း (ဘ)ဦးဘုန်းကျော် ၉/ခအဇ(နိုင်)ဝ၃၁၅၃၄ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဃ) မရွှေဇင်ဝင်း (ဘ)ဦးဝင်းမြင့်သန်း ၈/မကန(နိုင်)၁၃၃၄၉၉ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(င) မတိုးဇင်မြင့်အောင် (ဘ)ဦးအန်ယင်း ၁၃/မယတ(နိုင်)ဝ၂၂၂၃၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(စ) မမူပါးရှ (ဘ)ဦးအန်တော်နျို့ ၁၃/ဖခန(နိုင်)ဝ၅၄၇၈၆ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဆ) မခင်သူသူဝင်း (ဘ)ဦးတင်ဝင်း ၈/မဘန(နိုင်)ဝ၇၁၉ဝ၈ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဇ) မကျော့ကျော့ခိုင် (ဘ)ဦးလှသိန်း ၁၂/အစန(နိုင်)၁၉၄၉၅၈ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(စျ) မအေးသင်းမော် (ဘ)ဦးစန်းလွင် ၁ဝ/ပမန(နိုင်)၁၈၆၅၃၁ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ည) မဝတ်ရည်နှင်း (ဘ)ဦးခင်မောင်ကြည် ၅/ခတန(နိုင်)ဝ၂ဝဝ၃၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဋ) မသန္တာထွန်း (ဘ)ဦးချစ်ပေါ ၅/အရတ(နိုင်)၁၄၄၉၉၈ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဌ) မသွယ်ထားဇင် (ဘ)ဦးခင်မောင်ကြီး ၁၂/ကမတ(နိုင်)ဝ၇၄၉ဝဝ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဍ) မလဲ့လဲ့ဝင်း (ဘ)ဦးဌေးအောင် ၁၂/အစန(နိုင်)၂၁၁၄ဝ၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဎ) မဆုမြတ်ရတနာ (ဘ)ဦးခင်မောင်နိုင် ၅/မကန(နိုင်)ဝ၆၄၈ဝ၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဏ) မောင်ဝင်းသူရ (ဘ)ဦးကျန်လှိုင် ၁ဝ/မလမ(နိုင်)၁၉၁၈၄၉ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(တ) မသက်မှူးဇော် (ဘ)ဦးမြင့်ဇော် ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၂၄၂၁၄ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ထ) မခိုင်မာထွန်း (ဘ)ဦးရီလွင် ၇/ဝမန(နိုင်)၁၄၈၂၁၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဒ) မဝင်းသီရိလွင် (ဘ)ဦးမောင်စိုး ၁ဝ/သဖရ(နိုင်)၁ဝ၉၆၂၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဓ) မောင်ဆန်းနိုင်ဝင်း (ဘ)ဦးဗိုလ်ညွှန့် ၅/မမန(နိုင်)ဝ၇၄၆၉၄ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(န) မောင်နောင်နောင် (ဘ)ဦးသန်းကြွယ် ၉/သစန(နိုင်)၁၁၁၄၆၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ပ) မောင်ချမ်းဟိဏ်း (ဘ)ဦးအောင်ကြည်ဝင်း ၉/မခန(နိုင်)၂၁၅၈၂၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဖ) မတင်နွယ်လင်း (ဘ)ဦးတင်မောင်မြင့် ၁၂/မရက(နိုင်)၁၄၅၉၄၉ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဗ) မသူဇာခိုင် (ဘ)ဦးချစ်မဲ ၅/ရဥန(နိုင်)ဝ၉၂၃၉၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဘ) မမြတ်သန္တာထွန်း (ဘ)ဦးသန်းထွန်း ၅/ဆလက(နိုင်)ဝ၇၉၆၃၁ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်

၂။ ဤသို့ ခန့်ထားခြင်းသည်ကျန်းမာကြောင်း ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံချက် တင်ပြနိုင်မှသာလျှင် အတည် ဖြစ်စေရမည်။
၃။ ခန့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကျေနပ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိမှသာလျှင် ကျောထောက် နောက်ခံပြုထားသည့်ရာထူးသို့ ခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
(လှဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး )

စာအမှတ်။ အစဆ/(စီမံ)-၂ဝ၁၆/
ရက်စွဲ။၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ( )ရက်။

 

ဖြန့်‌ဝေခြင်း-
၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံ သိသာရန် ပေးပို့အပ်ပါသည်၊
၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၃။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၄။ ညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၅။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၆။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငွေစာရင်း၊နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေး/သင်တန်း)၊အစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၇။ ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာဖိုင်၊
၈။ ကိုယ်ရေးဖိုင်၊
၉။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊
၁ဝ။ ရုံးလက်ခံ၊
၁၁။ မျှောစာတွဲ။

7 thoughts on “ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ ၆

 • September 3, 2022 at 10:51 AM
  Permalink

  If you re looking for Cialis or wanting to buy generic Cialis online, you can get it right here in Canada by ordering with PricePro Pharmacy for 80 off the United States prices how to buy priligy im 16 years old Overall, using an online pharmacy can save you time and money

 • September 5, 2022 at 8:57 AM
  Permalink

  The adaptive immune system may provide just such a set of internal eyes and ears best price cialis 20mg He is focused specifically on Male Sexual Health and is past President of the Sexual Medicine Society of North America SMSNA

 • September 7, 2022 at 11:27 AM
  Permalink

  Simsek A, et al where to buy cialis online forum Sixty-three percent, 74 , and 82 of the patients on 25 mg, 50 mg and 100 mg of VIAGRA, respectively, reported an improvement in their erections, compared to 24 on placebo

 • September 10, 2022 at 8:58 AM
  Permalink

  However, the known risks associated with infertility therapies, such as prematurity, low birth weight infants and multiple births, remain as concerns associated with use of these therapies, and evidence suggests the need for continued long-term follow-up of children conceived using these procedures 14. clomid men

Leave a Reply

Your email address will not be published.