ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ ၄

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ

၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၅-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၈/၄၂၆-ဝန်ထမ်းသစ်/အဖရ(၂ဝ၁၆) နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏(၂၄-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၇မက(ဂ)၂ဝ၁၆/၇၃၈၃ တို့၏ ခွင့်ပြုချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၁၂)ဦးတို့အားအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၃ (လစာနှုန်း၊၁၆၅ဝဝဝိ-၂ဝဝဝ-၁၇၅ဝဝဝိ) ရာထူးနေရာများအား ကျောထောက်နောက်ခံပြု၍ ၄င်းတို့၏အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါဌာနသို့ အလုပ်သင် (လစာနှုန်း၊ ၁၃၅ဝဝဝိ-၂ဝဝဝ-၁၄၅ဝဝဝိ)အဖြစ် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ခန့်ထားလိုက်သည်-

စဉ် အမည်၊ အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်‌ရေးကဒ် အမှတ် ခန့်ထားသည့်ဌာန
(က) မောင်ကျော်သူဝင်း (ဘ) ဦးသန်းရွှေ ၁၂/ဆကခ(နိုင်)ဝ၁၈၈၇၃ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ခ) မသီသီဦး (ဘ) ဦးသန်းနိုင် ၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၅၈၈၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဂ) မနှင်းအိရွှေ (ဘ) ဦးထွန်ပေါ ၉/မထလ(နိုင်)၂၇၆၁၄၆ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဃ) မလှဝတ်ရည် (ဘ) ဦးကျော်ဆွေ ၁၄/ကခန(နိုင်)ဝ၉၁၂၁၈ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(င) မောင်မောဆက်ဦး (ဘ) ဦးပေါင်ဇာထန်း ၅/မရန(နိုင်)၁၉၆၉၃၉ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(စ) မမိုးကြည် (ဘ) ဦးအေးဘို ၅/မမန(နိုင်)ဝ၉ဝ၂၁၁ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဆ) မချိုမာဦး (ဘ)ဦးမြကြိုင် ၁၂/ကတန(နိုင်)ဝ၈၅ဝ၃၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဇ) မမြနုဌေး (ဘ) ဦးချစ်မြ ၁/မခတ(နိုင်)ဝ၉၈၇၄၁ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(စျ) မမိုးဆွေ‌ဆွေသက် (ဘ) ဦးစန်းမြင့် ၉/ညဥန(နိုင်)၁၈၅၁၆ဝ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ည) မနှင်းသန္တာ (ဘ) ဦးညွှန့်ဝေ ၁၂/အစန(နိုင်)၂ဝ၇၂၃၉ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဋ) မဒွန်ရှဲန်းကျင် (ဘ)ဦးမိုးခိုင် ၁၃/တကန(နိုင်)၂၁၈ဝ၈ဝ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဌ) မထားထားဆွေ (ဘ)ဦးတင်သန်း ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၄၇၄၁၄ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်

၂။ ဤသို့ ခန့်ထားခြင်းသည်ကျန်းမာကြောင်း ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံချက် တင်ပြနိုင်မှသာလျှင် အတည် ဖြစ်စေရမည်။
၃။ ခန့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကျေနပ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိမှသာလျှင် ကျောထောက် နောက်ခံပြုထားသည့်ရာထူးသို့ ခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
(လှဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး )

စာအမှတ်။ အစဆ/(စီမံ)-၂ဝ၁၆/
ရက်စွဲ။၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ( )ရက်။

ဖြန့်‌ဝေခြင်း-

၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံ သိသာရန် ပေးပို့အပ်ပါသည်၊
၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၃။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၄။ ညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၅။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၆။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငွေစာရင်း၊နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေး/သင်တန်း)၊အစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၇။ ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာဖိုင်၊
၈။ ကိုယ်ရေးဖိုင်၊
၉။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊
၁ဝ။ ရုံးလက်ခံ၊
၁၁။ မျှောစာတွဲ။

98 thoughts on “ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ ၄

 • September 8, 2022 at 4:14 AM
  Permalink

  It s very popular too talking never makes the black kids angry cialis professional We believe cheap generic Viagra should be available to everyone in USA and worldwide

 • October 8, 2022 at 4:04 PM
  Permalink

  trileptal nursing implications for bisacodyl Museveni has come under increasing criticism for his reluctance to cede power after 27 years as president and over his alleged failure to tackle corruption in Uganda, Africa s leading coffee exporter when to take lasix

 • November 10, 2022 at 12:16 PM
  Permalink

  tamoxifen nolvadex Analysis of bone marrow from aged 22 25 month and young 3 4 month C57BL 6 mice revealed 55 reduction in CXCR4 expression on MSC CD45 Ter119 CD31 CD51 PDGFR Nestin and 40 reduction in CXCR4 expression on total bone marrow stromal cells CD45 Ter119 CD31 as measured by flow cytometry

 • November 20, 2022 at 1:24 PM
  Permalink

  buying ivermectin This is especially true if more than one relative was diagnosed or if breast cancer occurred in a relative assigned male at birth

 • November 22, 2022 at 3:54 AM
  Permalink

  Discontinue immediately with signs or symptoms of hepatitis or increased transaminase levels combined with rash or other systemic symptoms lasix for pleural effusion You can cancel anytime within the 30 day trial, or continue using Taber s Online to begin a 1 year subscription 39

 • December 13, 2022 at 7:47 AM
  Permalink

  The anti cancer effects of fucoidan a review of both in vivo and in vitro investigations online cialis pharmacy Here we reported the results of a CEA of TDM guided adjuvant tamoxifen therapy in hormone sensitive breast cancer from a Dutch healthcare perspective 12, 13

 • December 14, 2022 at 7:30 AM
  Permalink

  The mean recovery durations were 29 what is lasix Dr doody did two semen analysis, blood work on both of us, an ultrasound, and a glucose test

 • January 26, 2023 at 7:34 PM
  Permalink

  levitra metoclopramide hcl tab 10 mg base equivalent Golden Dawn, whose emblem resembles a swastika, rose fromobscurity to enter parliament last year after promising to mineGreece s borders to prevent illegal immigrants from entering buy priligy usa

 • January 30, 2023 at 10:36 PM
  Permalink

  She specializes in the treatment of gynecologic cancers and lymphoma, and she is the Program Leader for the UF Health Cancer Center s Multidisciplinary Gynecologic Oncology Program propecia before and after pictures

 • February 1, 2023 at 7:30 AM
  Permalink

  clomid Many patients receive an hCG trigger shot, such as Novarel, Pregnyl, Ovidrel, or Profasi, during fertility treatments to trigger the release of mature eggs

 • February 1, 2023 at 10:41 AM
  Permalink

  Да всички казино игри в Betindex.net са безплатни. Преди да започнете да играете, не забравяйте да прочетете правилата и условията на казиното. Това е важно, за да знаете в какво се забърквате и да не бъдете хванати неподготвени от изненадващи такси или правила. Другият вариант е да влезете в онлайн платформата на Efbet, където също ще ви позволят да се насладите на ротативките и да не платите нито лев. Дори не е нужно да се регистрирате в уебсайта, за да активирате желаната от вас игра. По този начин компанията дава възможност да се запознаете със заглавията, да видите как се играе, печели ли и да ги проучите много внимателно. https://atomic-wiki.win/index.php?title=Казино_онлайн_winbet NetEnt никога не се спира на постигнатото и следващото му казино с добра възвращаемост – Imperial Riches е ярко потвърждение за това. Новата разработка е с изключителен дизайн и завладяващ сюжет. Тя ще включва четири различни събития – по едно всяка седмица, в продължение на целия месец, както и специален календар за годишнината с ежедневни награди за тези, които се включват да играят. Максималната награда за завъртане е 1500 кредита. Основната награда на слота е прогресивен джакпот.

 • February 2, 2023 at 6:07 PM
  Permalink

  In this world, as long as there is capital, how to last very long in bed factories can be built at any time, and only technology is the life of a technology enterprise nolvadex pct where to buy

 • February 7, 2023 at 11:07 PM
  Permalink

  If gastric irritation occurs, Doxytop may be given with food or milk clomid

 • February 15, 2023 at 9:13 PM
  Permalink

  Как рисовать: начало стрелки должно быть во внутреннем углу глаза, продолжайте ее рисовать к внешнему, двигаясь только по верхнему веку. Чтобы не деформировать стрелки, делая их толще, проводите сплошные дополнительные линии, избегайте штрихов. Он поможет получить стрелки с изящными хвостиками, которые поднимаются вверх от внешних уголков глаз. Приложите к ним ложку выпуклой стороной наружу. Проведите сначала одну линию, а потом, сдвинув ложку чуть выше, — вторую, чтобы их можно было соединить в уголок. Закрасьте его черным цветом. Далее проведите линию от уголка к середине века вдоль ресничного края. Стрелки готовы!
  https://dantevcfm266059.tkzblog.com/15408210/сыворотка-для-ресниц-etude-house
  MEDITECH DH-68L подойдет для массажа лица и всего тела, благодаря 4м универсальным насадкам в комплекте. Среди них насадки для глубокого массажа, проработки мышечной ткани, массажа лица и кожного покрова головы. При таком широком круге возможностей устройство обладает небольшим размером и весом. Пользователи отмечают качественную работу массажера, его эргономичность и простоту в уходе. Комфортно можно использовать и ручные массажеры. Устройства способны точечно воздействовать на ноги, массировать их, улучшая кровообращение. Они имеют в комплекте различные насадки: ролики, щетки, валики. Однако не стоит забывать и о противопоказаниях – варикоз, тромбоз, воспаления кожи.

 • February 22, 2023 at 9:32 AM
  Permalink

  No segundo tempo, o Coritiba ainda conseguiu diminuir. Aos 30 minutos, Natan Mendes cruzou e o atacante LГ©o Gamalho mandou para dentro, mas a reação do Coxa ficou por aГ­. CuiabГЎ 2, Coxa 1. В© Copyright – Todos os direitos reservados – LANCE WEB LTDA. O time deve comeГ§ar jogando com JoГЈo Paulo; Madson, Maicon, Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Angulo e Soteldo. Resultados do Rio Grande do Sul? Visite o Jogo do Bicho RS 25.11.22 – Bairro Sгo Joгo dos Lбzaros e Av. das Torres recebem aзхes do programa Mutirгo da Limpeza O Camisa 8, projeto multistreaming que reГєne todos os conteГєdos esportivos produzidos nas rГЎdios, na TV e nas mГ­dias digitais do GCC. Com uma equipe de comentaristas formada pelos jornalistas Bruno BalacГі, Luiz Henrique Pontes e Carlos Henrique Costa, o O Camisa 8 conta ainda com um perfil prГіprio no Instagram: @camisa8.oficial.
  https://codyunfx998765.blog2news.com/19042597/resultado-de-todos-os-times-de-hoje
  O técnico Dorival Júnior já tem alguns problemas escalar o time, já que Gabigol e Pedro estão suspensos. Mas o treinador não irá com time totalmente reserva. Alguns titulares começarão o jogo, como David Luiz, Léo Pereira e Thiago Maia, que não jogaram contra o Vélez. Diego Ribas chegou ao time da Gávea em 2016, e Diego Alves em 2017. Dentre os títulos colecionados pela dupla estão quatro Campeonatos Cariocas (2017, 2019, 2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Libertadores (2019 e 2022) e uma Copa do Brasil (2022), além de uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil. O meia irá se aposentar, enquanto o goleiro seguirá a carreira em outra equipe. Na primeira fase da Libertadores, Tolima ficou na vice-liderança do Grupo D e somou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 9 gols sofridos.

 • March 2, 2023 at 10:12 AM
  Permalink

  cialis for sale in usa There is a lot of very valid proof that should be analyzed and reviewed by people without a vested interest in the outcome of such an investigation

 • March 8, 2023 at 9:16 PM
  Permalink

  WANT TO KNOW MORE? Check Out Our Complete Guide To Betting NBA Props Last season RJ Barrett took giant leaps forward as a player. One area that was noticeable was from behind the three-point line. He took more attempts than he did his rookie season which was justified since he was hitting them at a 40% clip. First, our prop analysts will outline their best NBA player props tonight. Then, you can check out our projections and NBA prop trends heading into this slate. Finally, we’ll provide a comprehensive guide to the world of NBA prop bets. Today there are 7 NBA games, starting at 7:00 PM EST. Last season RJ Barrett took giant leaps forward as a player. One area that was noticeable was from behind the three-point line. He took more attempts than he did his rookie season which was justified since he was hitting them at a 40% clip.
  https://www.creative-city-berlin.de/de/network/member/rebeccagreen/
  The Atlanta Falcons’ odds to win the NFC South have lengthened throughout the offseason, shifting from +500 to +1200 following the Calvin Ridley Suspension and then growing all the way to +3500 after the trade of former franchise icon Matt Ryan. The Falcons have not won the division since their NFC South victory back during their Super Bowl run in 2016. Atlanta’s division rivals all have shorter odds, with the Tampa Bay Buccaneers outright favorites with -250 odds. The Falcons have exceeded expectations to get to Super Bowl LI. They will have to go above and beyond that to win this game. When looking at the Atlanta Falcons stats, Ridder has completed just 57% of his passes in the first two preseason games and that’s not going to get it done. He has been drawing praise for his work in practice. He certainly had plenty of opportunities to play when he was a star at Cincinnati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.