ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ ၃

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ

၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၅-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၈/၄၂၆-ဝန်ထမ်းသစ်/အဖရ(၂ဝ၁၆) နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏(၂၄-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၇မက(ဂ)၂ဝ၁၆/၇၃၈၃ တို့ ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၂၄)ဦးတို့အားအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၄ (လစာနှုန်း၊၁၅ဝဝဝဝိ-၂ဝဝဝ-၁၆ဝဝဝဝိ) ရာထူး နေရာများအား ကျောထောက်နောက်ခံပြု၍ ၄င်းတို့၏အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါဌာနသို့ အလုပ်သင်(လစာနှုန်း၊ ၁၃၅ဝဝဝိ-၂ဝဝဝ-၁၄၅ဝဝဝိ)အဖြစ် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ခန့်ထားလိုက်သည်-

စဉ် အမည်၊ အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်‌ရေးကဒ် အမှတ် ခန့်ထားသည့်ဌာန
(က) မတင်နီလာချို
(ဘ) ဦးမျိုးတင့်
၅/မရန(နိုင်)၂၉၁၃၃၃ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ခ) မခင်ဆွေလှိုင်
(ဘ)ဦးကျော်ညွှန့်
၉/ရမသ(နိုင်)၁၇၅ဝ၆၇ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဂ) မောင်သက်နိုင်ထွန်း
(ဘ)ဦးဘုန်းကျော်
၉/ခအဇ(နိုင်)ဝ၃၁၅၃၄ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဃ) မရွှေဇင်ဝင်း
(ဘ)ဦးဝင်းမြင့်သန်း
၈/မကန(နိုင်)၁၃၃၄၉၉ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(င) မတိုးဇင်မြင့်အောင်
(ဘ)ဦးအန်ယင်း
၁၃/မယတ(နိုင်)ဝ၂၂၂၃၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(စ) မမူပါးရှ
(ဘ)ဦးအန်တော်နျို့
၁၃/ဖခန(နိုင်)ဝ၅၄၇၈၆ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဆ) မခင်သူသူဝင်း
(ဘ)ဦးတင်ဝင်း
၈/မဘန(နိုင်)ဝ၇၁၉ဝ၈ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဇ) မကျော့ကျော့ခိုင်
(ဘ)ဦးလှသိန်း
၁၂/အစန(နိုင်)၁၉၄၉၅၈ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(စျ) မအေးသင်းမော်
(ဘ)ဦးစန်းလွင်
၁ဝ/ပမန(နိုင်)၁၈၆၅၃၁ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ည) မဝတ်ရည်နှင်း
(ဘ)ဦးခင်မောင်ကြည်
၅/ခတန(နိုင်)ဝ၂ဝဝ၃၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဋ) မသန္တာထွန်း (ဘ)ဦးချစ်ပေါ ၅/အရတ(နိုင်)၁၄၄၉၉၈ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဌ) မသွယ်ထားဇင် (ဘ)ဦးခင်မောင်ကြီး ၁၂/ကမတ(နိုင်)ဝ၇၄၉ဝဝ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဍ) မလဲ့လဲ့ဝင်း (ဘ)ဦးဌေးအောင် ၁၂/အစန(နိုင်)၂၁၁၄ဝ၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဎ) မဆုမြတ်ရတနာ (ဘ)ဦးခင်မောင်နိုင် ၅/မကန(နိုင်)ဝ၆၄၈ဝ၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဏ) မောင်ဝင်းသူရ (ဘ)ဦးကျန်လှိုင် ၁ဝ/မလမ(နိုင်)၁၉၁၈၄၉ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(တ) မသက်မှူးဇော် (ဘ)ဦးမြင့်ဇော် ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၂၄၂၁၄ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ထ) မခိုင်မာထွန်း (ဘ)ဦးရီလွင် ၇/ဝမန(နိုင်)၁၄၈၂၁၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဒ) မဝင်းသီရိလွင် (ဘ)ဦးမောင်စိုး ၁ဝ/သဖရ(နိုင်)၁ဝ၉၆၂၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဓ) မောင်ဆန်းနိုင်ဝင်း (ဘ)ဦးဗိုလ်ညွှန့် ၅/မမန(နိုင်)ဝ၇၄၆၉၄ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(န) မောင်နောင်နောင် (ဘ)ဦးသန်းကြွယ် ၉/သစန(နိုင်)၁၁၁၄၆၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ပ) မောင်ချမ်းဟိဏ်း (ဘ)ဦးအောင်ကြည်ဝင်း ၉/မခန(နိုင်)၂၁၅၈၂၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဖ) မတင်နွယ်လင်း (ဘ)ဦးတင်မောင်မြင့် ၁၂/မရက(နိုင်)၁၄၅၉၄၉ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဗ) မသူဇာခိုင် (ဘ)ဦးချစ်မဲ ၅/ရဥန(နိုင်)ဝ၉၂၃၉၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ဘ) မမြတ်သန္တာထွန်း (ဘ)ဦးသန်းထွန်း ၅/ဆလက(နိုင်)ဝ၇၉၆၃၁ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၂။ ဤသို့ ခန့်ထားခြင်းသည်ကျန်းမာကြောင်း ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံချက် တင်ပြနိုင်မှသာလျှင် အတည် ဖြစ်စေရမည်။
၃။ ခန့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကျေနပ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိမှသာလျှင် ကျောထောက် နောက်ခံပြုထားသည့်ရာထူးသို့ ခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
(လှဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး )

စာအမှတ်။ အစဆ/(စီမံ)-၂ဝ၁၆/
ရက်စွဲ။၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ( )ရက်။

 

ဖြန့်‌ဝေခြင်း-
၁။ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံ သိသာရန် ပေးပို့အပ်ပါသည်၊
၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၃။ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၄။ညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၅။ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၆။လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး (ငွေစာရင်း၊နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေး/သင်တန်း)၊ အစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၇။ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာဖိုင်၊
၈။ကိုယ်ရေးဖိုင်၊
၉။သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊
၁ဝ။ရုံးလက်ခံ၊
၁၁။မျှောစာတွဲ။

Leave a Reply

Your email address will not be published.