အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသို့ ဒုတိယဦးစားပေးလျှောက်ထားလာသော ဆရာဝန်များစာရင်း

စဉ် ဆမ အမည် ကသအမှတ် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းအမှတ်
၁။ ၃၃၇၈၁ ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ထွန်း E-140 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၃၀၉၇၁၇၅
၂။ ၄၁၂၅၇ ဒေါက်တာစောယုနှင်း A-134 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၀၀၀၁၂၇
၃။ ၄၀၆၆၁ ဒေါက်တာခင်မီမီဦး C-45 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၉၄၆၅၇၉၈
၄။ ၃၉၅၇၂ ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုး E-162 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၀၆၀၃၉၃
၅။ ၃၄၃၂၂ ဒေါက်တာမြတ်သူ 802 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၂၅၂၁၉၈၇၈၁
၆။ ၃၆၅၅၁ ဒေါက်တာဝင့်မို့မို့ B-153 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၂၅၂၂၈၂၂၁၂
၇။ ၄၁၆၈၉ ဒေါက်တာရည်မွန်ဖြိုး C-10 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၄၀၅၁၈၁
၈။ ၄၁၆၀၈ ဒေါက်တာဝင့်ဝါဖြိုး C-17 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၇၃၀၁၈၆၆၀

ကျား -၃ ယောက်၊ မ- ၅ ယောက် = ၈ ယောက်

(၁-၁၁-၂၀၁၆)ရက်နေ့ (၁၃းဝဝ)နာရီတွင် နေပြည်တော် အစား/ဆေးဝါးဦးစီးဌာန၊ စီမံရေးဌာနသို့ သတင်းပို့ရန်
(၁-၁၁-၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ (၁ပတ်၊ သင်တန်းပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်။)

50 thoughts on “အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသို့ ဒုတိယဦးစားပေးလျှောက်ထားလာသော ဆရာဝန်များစာရင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published.