အစားအသောက်နှင့်ဆေး၀ါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနရုံးများတွင်အသုံးပြုံရန်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်တင်ဒါအောင်မြင့်သည့် ကုမ္ပဏီများ