သက်တမ်းရှိအစားအသောက်သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်များကို (၃၁-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ FDA e-Submission System တွင် Data Entry ပြုလုပ်ကြရန် နှိုးဆော်ခြင်း