အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် ပူးတွဲပါဆေးဝါး(၃၂၆)မျိုး၏ ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးလျှောက်လာခြင်းကို စိစစ်ပြီးဖြစ်ပါ၍ မှတ်ပုံတင်ကြေးကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းအမှတ်-MD- 012456 သို့ (၃-၁၂-၂၀၂၀)မှ (၂-၃-၂၀၂၁)ရက်နေ့အတွင်း ပေးသွင်းနိုင်ရန်

Download

15 thoughts on “အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် ပူးတွဲပါဆေးဝါး(၃၂၆)မျိုး၏ ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးလျှောက်လာခြင်းကို စိစစ်ပြီးဖြစ်ပါ၍ မှတ်ပုံတင်ကြေးကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းအမှတ်-MD- 012456 သို့ (၃-၁၂-၂၀၂၀)မှ (၂-၃-၂၀၂၁)ရက်နေ့အတွင်း ပေးသွင်းနိုင်ရန်

Comments are closed.