စားသုံးရန်မသင့်ဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် အမှတ်တ်တံဆိပ်ပါရှိသော အစားသောက်နမူနာများစာရင်း ( September – 2020 )