မှတ်ပုံတင်မရှိသောဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဝါးအတုစာရင်း

ဆေးဝါးအတု

စဉ် ဆေးအမည် ဆေးဘူးတွင်ဖော်ပြချက်
၁။ Quinine Dihydrochloride 0.5g/ ml Henan Dekang Pharmaceutical Co., Ltd

   မှတ်ပုံတင်မရှိသောဆေးဝါးများ

စဉ် ဆေးအမည် ဆေးဘူး/ ဆေးကဒ်တွင် ဖော်ပြချက်
၁။ Dano-TT Injection
(Tetanus Vaccine (Adsorbed) IP)
Dano Vaccines & Biologicals Pvt.

Ltd, India

၂။ Diclo M Tablets
(Diclofenac Sodium IP 50mg,

Paracetamol IP 300mg,

Magnesium Trisilicate IP 100mg)

VIP Pharmaceu

Leave a Reply

Your email address will not be published.