(13/14/15/16-1-2020) ရက်နေ့တွင် Medical Device Online Booking ရရှိသူများစာရင်း၊

13-1-2020 ရက်နေ့တွင် Medical Device Online Booking ရရှိသူများစာရင်း
အချိန်( ၉:၀၀ မှ ၁၂:ဝဝ နာရီ အထိ)


နေ့လည်ပိုင်း (၁၃:ဝဝ မှ ၁၅:၃၀ နာရီ အထိ)

14-1-2020 ရက်နေ့တွင် Medical Device Online Booking ရရှိသူများစာရင်း
အချိန်( ၉:၀၀ မှ ၁၂:ဝဝ နာရီ အထိ)


နေ့လည်ပိုင်း (၁၃:ဝဝ မှ ၁၅:၃၀ နာရီ အထိ)

15-1-2020 ရက်နေ့တွင် Medical Device Online Booking ရရှိသူများစာရင်း
အချိန်( ၉:၀၀ မှ ၁၂:ဝဝ နာရီ အထိ)


နေ့လည်ပိုင်း (၁၃:ဝဝ မှ ၁၅:၃၀ နာရီ အထိ)

16-1-2020 ရက်နေ့တွင် Medical Device Online Booking ရရှိသူများစာရင်း
အချိန်( ၉:၀၀ မှ ၁၂:ဝဝ နာရီ အထိ)


နေ့လည်ပိုင်း (၁၃:ဝဝ မှ ၁၅:၃၀ နာရီ အထိ)