(၁၃-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ယူနိုင်သော ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် လက်မှတ်များ