ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ သက်တမ်းကုန်ရက်စွဲ
1 Pharmaceutical Factory ( Inyanung ) 7th June, 2017 6th June, 2020
2 Myanmar Economic Corporation ( Single Use Syringe Factory, Hmawbi) 13th March, 2017 (Renewal 5th time) December, 2018
3 Myanmar Jick-Young Co.,ltd 19th Dec, 2016 (Renewal 4th time) September, 2019
4 Crown Medical Dressing Factory 12th January, 2018 11th January 2021