သာမန်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ နှင့် အထူးထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ

မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၀၃ နှင့်အညီ ကုသရေးတွင်အသုံးပြုသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ထိန်းချုပ် ဆေးဝါးများကို ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲလျက်ရှိပါသည်။

သာမန်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ

(မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ဆေးဝါးများဖြစ်ရမည်။)

စဉ် ဆေးဝါးအမည်
၁။ Alprazolam
၂။ Bromazepam
၃။ Clonazepam
၄။ Clobazam
၅။ Chlordiazepoxide
၆။ Diazepam
၇။ Ketamine
၈။ Lorazepam
၉။ Midazolam
၁၀။ Nitrazepam
၁၁။ Phenobarbital
၁၂။ Zolpidem

အထူးထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ

(မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ဆေးဝါးများဖြစ်ရမည်။)

စဉ် ဆေးဝါးအမည်
၁။ Flunitrazepam
၂။ Codeine
၃။ Fentanyl
၄။ Morphine
၅။ Pethidine
၆။ Tramadol
၇။ Buprenorphine
၈။ Pentazocine
 ၉။ Methylphenidate
၁၀။ Zipeprol
၁၁။ Methadone
၁၂။ Sufentanil