ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခနှင့် Assessment Fees ကြေးများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှု အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်လက်မှတ်များလျောက်ထားသည့် အစားအသောက်ပစ္စည်းများအတွက် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခနှင့် Assessment Fees ကြေးများကို (၁.၁၀.၂၀၁၈) မှ စ၍ ပူးတွဲဖော်ပြပါအတိုင်း တိုးမြှင့်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာန
နေပြည်တော်

ပူးတွဲ (ခ)