၂၀၂၄ခုနှစ် (ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ) မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရရှိထားသော အလှကုန်/လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများစာရင်း(အသစ်)နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်(သက်တမ်းတိုး) စာရင်း

Read more