အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း/တိုးချဲ့/သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်

အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း/တိုးချဲ့/သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် အားကြည့်ရှုရန် PDF ကို ရယူပါ။ Cosmetic Manufacturer Process Flow Chart PDF

Read more

အလှကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလျှောက်ထားရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

အလှကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလျှောက်ထားရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် အားကြည့်ရှုရန် PDF အား ရယူပါ။ Cosmetic Notification Process Flow Chart PDF

Read more

ဆေးပစ္စည်း/အလှကုန်ဌာနခွဲသို့ ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်/ဆေးပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလက်မှတ် ရရှိရန် လျှောက်ထားလာသော Parallel Importation များနှင့် ပတ်သတ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Read more